Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Facka od policajta nebo od učitele – je v tom rozdíl?

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva v případě Bouyid proti Belgii právě vyslovil, že  už i facka zadrženému ze strany policisty může být ponižujícím zacházením, které je absolutně zakázané stejně jako mučení. Policista prostě nemůže někoho fackovat jen proto, že se cítil provokován. Rozhodnutí přichází přesně v době, kdy se u nás řeší facka dítěti od ředitele školy…

Provokace není důvodem k  facce

Tímto rozhodnutím se posunuje judikatura Evropského soudu pro lidská práva k čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, což je právo jednotlivce nebýt podroben mučení a jinému špatnému zacházení, které nelze omezit ani ve výjimečném případě. Zmírňuje se úroveň závažnosti, které musí jednání dosáhnout, aby šlo o špatné zacházení. Už se tedy striktně nevyžaduje, aby jednání trvalo po určitou dobu nebo mělo závažné následky apod. Posun v judikatuře je zřejmý od toho, že velký senát změnil jednomyslné rozhodnutí „malého“ senátu, který porušení čl. 3 a špatné zacházení v tomto případě neshledal.

Jedna z událostí se měla přihodit v roce 2003 tak, že tehdy 17letý stěžovatel zvonil na dům své rodiny, protože si zapomněl klíče, a přistoupil k němu policista v civilu, který po něm chtěl občanský průkaz. Stěžovatel odmítl vyhovět a žádal policistu o jeho služební průkaz. Policista ho chytil za bundu, až mu ji roztrhl, a odvezl ho na policejní stanici. Tam byl stěžovatel umístěn do cely, a když byl s policistou o samotě, policista mu dal facku za to, že protestoval proti svému zadržení. Stěžovatel doložil lékařskou zprávu vydanou téhož dne, podle které byl ve stavu šoku a měl erytémy na tváři a na uchu. Vláda se hájila tím, že policista neměl jinou možnost než stěžovatele převést na služebnu, ale ten ztropil scénu s tím, že byl podroben nezákonné kontrole totožnosti, a policistu urážel.

Případ druhého stěžovatele, tehdy asi 24letého, se měl odehrát v roce 2004 tak, že policista mu vrazil facku na policejní služebně poté, co ho upozornil, že se nemá opírat o jeho stůl. Vláda to vysvětlila tím, že byl během výslechu arogantní, například se ležérně opíral o stůl, bezdůvodně se smál, měl jadrné odpovědi a měnil svoji výpověď.

Každý ze stěžovatelů vysoudil odškodnění 5.000 EUR.

Velmi dobře a podrobně je případ rozebrán na webu Strasbourg Observers.

Asi o deset let později v České republice…

facka

„Pan ředitel musel jít během hodiny matematiky řešit do jídelny rvačku autistického žáka, se kterým máme dlouhodobě problémy a učitelky ho nezvládaly. Žákům zadal práci, a když se vrátil, skupinka chlapců zlobila a příklady nepočítala. Několikrát je napomenul a pak jim řekl, že se chovají jako blbci. Jeden z nich řediteli odvětil ‚od tebe to sedí‘. Koranda na to zareagoval ve vypjaté situaci pohlavkem,“ popsal incident deníku ECHO24.cz výchovný poradce a člen školské rady ZŠ Glowackého Martin Slabý.

V podstatě lze komentář žáka „od tebe to sedí“ vyhodnotit jako jadrnou nebo trefnou odpověď (stejně jako v případě druhého stěžovatele před ESLP), která „vyprovokovala“ k facce. I v tomto případě doložil žák lékařské potvrzení dokládající lehčí zdravotní následky, navíc došlo k rozbití jeho brýlí.

Reakcí je ovšem odpor proti plánovanému odvolání ředitele až schvalování a podpora jeho jednání, ať již ze strany učitelského sboru a předsedkyně školské rady, ředitelů dalších škol, kteří sepsali otevřený dopis na jeho podporu, drtivé většiny rodičů a veřejnosti i nezávislého „psychologa“.

Například psycholog Aleš Kuda případ do Lidových novin (29. 9. 2015) komentoval: „Škoda každé rány, která padne vedle. Jeden pohlavek psychickou újmu nezpůsobí. Pokud učitel není agresivní hulvát, má autoritu a je spravedlivý, pak může mít takový fyzický trest docela dobrý účinek. Jestliže je žák na vyučujícího vyloženě sprostý, těžko se to dá řešit mírnou domluvou.“ Pan Kuda ovšem opomněl, že právě ředitel začal s urážkami a žák pouze na ně reagoval trefnou odpovědí, která ovšem žádné vulgarity sama o sobě neobsahovala. Rovněž nepřihlédl ke skutečnosti, že skutečnou autoritu mají ti učitelé, kteří jednají s žáky přátelsky a jako rovný s rovným a kteří nikoho nebijí.

Psycholog rovněž varuje, že odvolání ředitele by mohlo mít na atmosféru ve škole a chování žáků negativní vliv: „Je to signál, že si dítě může dovolit téměř cokoli, zatímco učitel nesmí nic. Z toho drzého kluka bude ještě větší spratek, než je teď, a spolužáci se k němu přidají.“ Nechápu, z čeho tento pochybný odborník dovozuje nerovnováhu mezi dítětem a učitelem v neprospěch učitele, když to byl učitel, kdo začal s urážkami i fyzickým napadením. Takže to spíš vypadá tak, že učitel může cokoliv, ale žák ani nesmí vyslovit s urážkami na svůj účet nesouhlas.

Anonymně Lidovým novinám řada pedagogů potvrdila, že jsou pro znovuzavedení tělesných trestů do škol. Ano, to já jsem také – jsem pro, aby rodič mohl přijít a dát učiteli tělesný trest za nekvalitní výuku, neschopnost a zastaralé a nudné metody výuky, které děti jen znechucují a demotivují.

Rodiče žáka by měli chtít odškodnění

Chování žáka bylo hodnocení řadou lidí jako drzé, ale jako drzost spíše vidím reakci ředitele, který se sice žákovi „omluvil“, ale zároveň obvinil jeho matku z toho, že záležitost zveličila (no, aby to ještě nechala tiše být, když se jedná o ponižující zacházení!) a vzpomínal na doby, kdy rodiče na třídních schůzkách nabádali učitele, ať klidně jejich dítě fyzicky potrestají, kdyby k tomu byl důvod. Jen je potřeba panu řediteli připomenout, že Macek musel Rathovi za facku zaplatit 100.000 Kč odškodnění. Nevidím důvod, proč by minimálně stejnou částku neměl zaplatit i ředitel tomuto žákovi.

Je rozdíl mezi fackou od představitele státní moci a od rodiče dítěte

Závěrem chci uvést, že je zásadní rozdíl mezi fackou od policisty nebo učitele a fackou od rodičů dítěte. Policista nebo učitel má být z titulu své profese profesionál a nemá se nechat vyprovokovat k fackování někoho, kdo je ve slabším a zranitelném postavení. Od toho jsou školení a placení, aby uměli reagovat i na vypjaté situace a nezneužili své postavení k násilnostem. Pokud k tomu přesto dojde, měla by nastat právní odpovědnost.

Naopak my rodiče jsme laici, kteří by za občasné uštědření facky svému potomkovi neměli být státem popotovahováni ve stylu zrůdného Barnevernet, ale spíš by se nám měla dost nabídka podpory například formou kurzu Pozitivního rodičovství, který nabízí Nadace Naše dítě.

Reklama