Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Evropská komise „nechápe“, v čem je šikana neočkovaných diskriminační

Proč Evropská unie do Nařízení o digitálním certifikátu EU COVID (tzv. zelený pas/green pass) zařadila zvýhodňující položku očkování, ale nezařadila tam položku barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo náboženství? Účinek pro ochranu veřejného zdraví to má srovnatelný.

Dne 27. 8. 2021 jsem podala stížnost k Evropské komisi kvůli porušování práv a diskriminaci neočkovaných občanů EU, kterou EU sama podporuje přijetím Nařízení o digitálním certifikátu EU COVID a zavedením tzv. digitálního zeleného certifikátu tím, že mezi položky certifikátu iracionálně a bez jakéhokoliv odůvodnění založeného na vědeckých poznatcích zařadila očkování proti covid-19.

Dne 29. 9. 2021 jsem obdržela bezobsažnou a ideologickou odpověď od Moniky Mosshammer z Evropské komise, generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, ředitelství Rovnost a občanství unie, oddělení Občanství unie a volný pohyb, která se vůbec nevypořádala s mými stížnostními námitkami a namísto toho mi sdělila, že moji stížnost uzavřou, pokud neposkytnu nové informace, které by mohly prokázat, že došlo nebo dochází k porušování práva EU. Rozhodla jsem se proto reagovat dnešního dne tak, aby moji argumentaci pochopil i méně intelektuálně zdatný jedinec:

Vážená paní Mosshammer,

reaguji na Váš dopis ve věci evidované pod číslem CHAP(2021)03320, který mi byl doručen dne 29. 9. 2021. V dopise bylo uvedeno, že máte v úmyslu věc uzavřít, nicméně mám-li k dispozici nové informace, které by mohly prokázat, že došlo nebo dochází k porušování práva EU, mám je sdělit do 4 týdnů od data dopisu. Tímto tak činím a sděluji následující informace.

Znovu zdůrazňuji, že Listina základních práv EU zaručuje každému práva, jako je právo na respektování fyzické nedotknutelnosti, právo na svobodný a informovaný souhlas, právo na svobodu myšlení a svědomí, zákaz diskriminace založené na přesvědčení a názoru a právo na volný pohyb osob, služeb a právo na rovný přístup ke službám bez diskriminace. Orgány EU nesmí jednat v rozporu s těmito právy a pošlapávat práva občanů EU, což se právě přijetím Nařízení o digitálním certifikátu EU COVID a jeho uplatňováním děje.

Ve své stížnosti jsem upozornila na již obecně známý fakt, že očkovaní lidé nejsou bezinfekční a šíří nákazu, u varianty delta mají stejnou virovou nálož jako neočkovaní. Proto jakékoliv znevýhodňování neočkovaných občanů EU oproti očkovaným proti covid-19 nemá rozumné opodstatnění z hlediska ochrany veřejného zdraví a jde pouze o nepřijatelný nátlak na to, aby lidé podstupovali očkování, což je právě v rozporu s právem na respektování fyzické nedotknutelnosti a práva na svobodný a informovaný souhlas, neboť podstoupení očkování pod nátlakem v podobě znevýhodňování a šikany v žádném případě není svobodné.

Tato šikana v některých státech EU dosahuje nebývalých rozměrů – lidem je dokonce znemožňováno pracovat, pokud se nepodrobí očkování, a nemohou se dovolat žádné účinné a rychlé ochrany ani u Evropského soudu pro lidská práva (https://eulawlive.com/ecthr-rejects-request-for-interim-suspension-of-greek-law-on-compulsory-covid-19-vaccination-for-health-sector-staff; https://eulawlive.com/ecthr-rejects-request-for-interim-suspension-of-french-conditional-vaccination-rules-for-covid-19). Dále je po neočkovaných lidech vyžadováno jako podmínka k práci a dalším běžným oblastem života neustálé testování na jejich vlastní náklady, což je pro část lidí ekonomicky likvidační a znemožňuje jim to přístup k práci a ke službám. Některé služby jsou dostupné pouze pro očkované a neočkovaní jsou z nich vyloučeni, i kdyby měli čerstvý negativní PCR test.

Všechna tato iracionální a ideologická šikana neočkovaných se děje významně kvůli podpoře zvýhodňování očkovaných a znevýhodňování neočkovaných ve zmíněném nařízení EU, které tím porušuje vlastní Listinu základních práv EU a nastoluje režim nikoliv vzdálený opatřením z 30. let minulého století vůči skupině obyvatel, které je také nejprve vylučovalo z běžných oblastí života (a následně vedlo až k holocaustu). Namísto toho, aby se EU držela hodnot v Listině základních práv EU, která se dovolává duchovního a morálního dědictví a nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity a zásad demokracie a právního státu s tím, že EU do středu své činnosti staví jednotlivce a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, tak sama EU jde přímo proti těmto hodnotám pod vlivem iracionální očkovací ideologie, která bez jakéhokoliv rozumného důvodu vytváří z neočkovaných lidí občany druhé kategorie, kterým jsou odpírána základní lidská práva.

Toto pošlapávání práv neočkovaných osob se děje pod záminkou, že očkovaní proti covid-19 nepředstavují významné riziko, což jednoduše není pravda. Ve svém dopise uvádíte, že „Volný pohyb osob, které podle spolehlivých vědeckýchpoznatků nepředstavují významné riziko pro veřejné zdraví, například proto, že jsou vůči SARS-CoV-2 imunní a nemohou jej přenášet, by neměl být omezován, neboť tato omezení by nebyla nezbytná pro dosažení cíle ochrany veřejného zdraví.“ Žádné takové „spolehlivé vědecké poznatky“, které vedou k nerovnému přístupu k občanům ze strany EU, však nejsou zmíněny ani v nařízení, ani ve Vašem dopise.

Takové poznatky totiž neexistují. Závěry vědeckých prací naopak uvádějí, že přibližně po půl roce je účinnost vakcíny proti přenosu nemoci jen kolem 40 %. To znamená, že pokud by dvě skupiny po 10 lidech přišly do kontaktu s infekční osobou, pak mezi naočkovanými by se nakazilo 10 osob a mezi očkovanými 6. I tato čísla jsou ovšem zavádějící, neboť ne každý neočkovaný se při kontaktu s infekční osobou nakazí a také s postupným plynutím času od očkování jeho účinnost klesá, takže se uvedený poměr ve skutečnosti mnohem více přibližuje. I samotné tvrzení, že očkovaní lidé šíří infekci méně, je problematické. Data nepotvrzují, že by všichni očkovaní šířili nákazu méně než všichni neočkovaní. Nakažený očkovaný senior, který navzdory očkování skončí v nemocnici (což rozhodně není výjimkou), zcela jistě nešíří nákazu méně než neočkovaný zdravý třicátník, který nákazu prodělá bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky. Množství viru vylučovaného do okolí je strikně individuální a očkovací status v tom nehraje žádnou roli, jsou popsány i případy očkovaných superpřenašečů. Z výše uvedeného rozdílu v šíření infekce v žádném případě nelze dovozovat, že by očkovaní lidé „nepředstavovali významné riziko pro veřejné zdraví“, a už vůbec to není důvodem pro zvýhodňování očkovaných a znevýhodňování neočkovaných. Vakcíny ve skutečnosti nebyly ani vyvíjeny jako ochrana před šířením nákazy, jejich smyslem je zabránit u rizikových lidí těžkému průběhu nemoci a tuto roli zatím plní. Proočkovanost na šíření nemoci v populaci nemá velký vliv. Singapur s proočkovaností 84 % má aktuálně dvakrát více nových případů a dvakrát více úmrtí na milion obyvatel než Česká republika. Považovat očkované lidi za „bezinfekční“ je zcela v rozporu s dostupnými poznatky. Naopak tento nesprávný předpoklad, který privileguje očkované a zbavuje je povinnosti testování v situacích, kdy se ostatní musí testovat, vede k šíření nemoci.

Pokud se ve svém dopise ohledně diskriminace osob vymlouváte na to, že nařízení o digitálním certifikátu EU COVID pouze stanoví celounijní rámec pro vydání a uznávání certifikátů nejen o očkování, ale také certifikátů o testu a zotavení, pak já tvrdím, že nařízení vůbec nemá obsahovat položku očkování jakožto iracionální, diskriminační a popírající práva vyplývající z Listiny základních práv EU. Podle stejné „logiky“ by v nařízení vedle očkování mohly figurovat barva pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace atd. Pokud by EU vytvořila nástroj, který umožňuje národním státům zvýhodňovat osoby určitého náboženství a znevýhodňovat nevěřící a jiné věřící, pak by se EU také vymlouvala na to, že pouze vytvořila celounijní rámec pro vydávání certifikátů?

Podstata problému je ta, že není žádný racionální důvod k tomu, aby součástí digitálního certifikátu EU COVID byla položka očkování, neboť očkování nepředstavuje bezinfekčnost a nevede ke spolehlivé ochraně veřejného zdraví, kterým se oháníte, ale je tomu přesně naopak – uznávání očkování jako formy „bezinfekčnosti“ vede k šíření nemoci a ohrožení veřejného zdraví. To, že položka očkování je vůbec součástí digitálního certifikátu, porušuje právo na svobodný a informovaný souhlas a právo na respektování fyzické nedotknutelnosti, neboť to vytváří nátlak na podstoupení očkování, které přitom může pro konkrétní očkovanou osobu představovat více rizik než výhod. Pokud je postupem EU podrýváno právo na svobodný a informovaný souhlas, tak to nevede k ochraně zdraví obyvatel, ale naopak k poškozování jejich zdraví, a také k pošlapávání důstojnosti lidí, jejichž svoboda v rozhodování o vlastním zdraví včetně rozhodnutí nenechat se očkovat proti covid-19 není respektována a představuje pro ně znevýhodnění, které je omezuje v běžných aktivitách a službách, v některých případech je přímo vylučuje z těchto aktivit a služeb a a představuje dokonce ekonomickou likvidaci.

Pokud tvrdíte, že cílem předmětného nařízení je usnadnit výkon práva na volný pohyb v rámci EU, pak nemůžete zároveň ignorovat požadavek na zachování rovnosti a zákazu diskriminace, kterým jste vázáni. Rovnost se vyznačuje tím, že normy nemají být privilegující ani diskriminující, přístup k právům může být podmíněn, pokud je podmínka relevantní a ospravedlnitelná. To se v případě zařazení položky očkování do digitálního certifikátu jakožto formy zvýhodnění části obyvatel EU pro volný pohyb nestalo. Tato podmínka nebyla odůvodněna ze strany EU a z Vaší strany ničím jiným než bezobsažnými frázemi a ideologií, která nemá nic společného se současnými vědeckými poznatky.

Žádám proto znovu o prošetření své stížnosti na porušování práv neočkovaných občanů EU, na jejichž diskriminaci a šikaně se EU aktivně podílí tím, že do digitálního certifikátu EU COVID iracionálně, ideologicky a bez jakéhokoli přesvědčivého odůvodnění zařadila zvýhodňující podmínku, která se na neočkované občany EU nevztahuje, čímž jsou znevýhodněni a diskriminováni tím, že jsou na ně kladeny podmínky navíc, které se na očkované nevztahují, což vede k porušování jejich práv uvedených v úvodu (zejména právo na respektování fyzické nedotknutelnosti, právo na svobodný a informovaný souhlas, právo na svobodu myšlení a svědomí, zákaz diskriminace založené na přesvědčení a názoru a právo na volný pohyb osob, služeb a právo na rovný přístup ke službám bez diskriminace), k vyloučení z běžných činností a v některých případech i k ekonomické likvidaci. Žádám, abyste přijali urychlené konkrétní kroky k tomu, aby položka očkování byla z digitálního certifikátu EU COVID vyřazena, neboť je zcela nelegitimní, nemá žádné opodstatnění a pouze vede k nedůvodnému zvýhodňování části obyvatel EU a k šíření nákazy covid-19. Žádám o sdělení, jaké kroky byly přijaty.

S pozdravem

 

Zuzana Candigliota

Reklama