Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Jak si nenechat vyhodit neočkované dítě z mateřské školy

V posledních dnech dramaticky přibývá rodin, kterým hrozí vyloučení jejich dítěte z mateřské školy kvůli nekompletnímu očkování. Tento právní návod rodičům poradí, jak se mohou bránit.

Za hrozbou vyloučení dítěte stojí strach ředitele školky ze sankcí, často ve spojení s předchozí razií hygienické stanice, která ve školce zjistila přítomnost dítěte, které není řádně očkováno, a ve spojení s hysterií kolem novely zákona o ochraně veřejného zdraví a jejími likvidačními sankcemi pro školky (viz můj jiný článek).

V každém případě rodiče nekompletně očkovaného dítěte, kteří se dostanou do situace, kdy jim ředitel školky vyhrožuje vyloučením dítěte z předškolního vzdělávání, mají více možností, jak postupovat. Tento návod se dá do velké míry použít i na přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ke stažení v tomto článku: vzor odvolání proti vyloučení dítěte z předškolního vzdělávánívzor udělení výjimky z očkování ředitelem mateřšké školy, vzory reálně použité argumentace rodičů k odůvodnění výjimky (1, 23).

Reklama

Dítě by nemělo být vyloučeno hned

Hned úvodem je potřeba zmínit důležitou informaci, že dítě nemůže být vyloučeno ze dne na den ve stylu „zítra už nechoďte“.

Dítě bylo k předškolnímu vzdělávání přijato na základě správního rozhodnutí a toto rozhodnutí by muselo být pravomocně zrušeno ve správním řízení, aby dítěti někdo mohl fyzicky znemožňovat docházku. Nejprve ředitel školky musí rodičům zaslat oznámení o zahájení správního řízení o ukončení předškolního vzdělávání. Během řízení mohou rodiče uplatnit veškerou argumentaci ve svůj prospěch a předkládat a navrhovat důkazy a ředitel se s nimi musí vypořádat. Na řízení se použijí ustanovení správního řádu.

Pokud by ředitel bránil přístupu dítěte do školky ještě před pravomocným rozhodnutím o jeho vyloučení, jednalo by se o nepřiměřený a nezákonný postup. Rodiče by proti tomu mohli podat správní žalobu proti nezákonnému zásahu s návrhem na předběžné opatření. Následně by se také mohli domáhat vzniklé škody a újmy, např. ušlého výdělku, nákladů za hlídání dítěte soukromou chůvou nebo nemajetkové újmy za nezákonné odpírání vzdělávání dítěti. Na možnost využití právních prostředků tak mohou ředitele upozornit.

Takže rodiče by neměli být rovnou postaveni před hotovou věc, ale měli by mít dostatek času situaci řešit.

Rada zní: Nenechte si líbit pokus o okamžité vyloučení Vašeho dítěte a mezitím (před zahájením správního řízení o vyloučení dítěte) shromažďujte argumentaci a důkazy ve svůj prospěch.

Zkuste to nejprve po dobrém

Doporučuji nejprve zkusit s ředitelem školky, případně s jejím zřizovatelem vyjednávat. I když rodiče nenechají své dítě doočkovat všemi povinnými vakcínami, existuje možnost za určitých podmínek přijmout a ponechat ve školce i nekompletně očkované dítě:

Z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá možnost a zároveň i povinnost školky přijmout i neočkované nebo nekompletně očkované dítě:

1)    pokud má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo

2)    se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

§ 50: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

Z judikatury soudů vyplývá možnost školky přijmout i neočkované nebo nekompletně očkované dítě:

3)    na základě výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení nebo jiného ústavně relevantního důvodu.

Samozřejmě je pro rodiče výhodnější argumentovat především prvními dvěma důvody, kdy má školka povinnost takové dítě přijmout a nevylučovat ho, jinak by se dopustila nezákonného a diskriminačního jednání. Naopak na výjimku z důvodu svědomí apod. není za současného právního stavu nárok, ale ředitel ji může udělit, pokud má k tomu vůli a podporu zřizovatele.

Rada zní: Napište řediteli školky svoje vyjádření a žádost o umožnění docházky dítěte a použijte při tom co nejvíce argumentů ve svůj prospěch.

Ad 1) Imunita proti infekcím

Dokladem, že je dítě proti nákaze imunní, bude typicky potvrzení od lékaře. Pokud dítě bylo částečně očkováno, je možné nechat vyšetřením zjistit protilátky a/nebo jinak doložit, že i částečné očkování vytváří imunitu.

Například očkování hexavakcínou ve schématu 2+1, kdy dítě dostane o jednu dávku vakcíny méně a které je běžné v řadě evropských zemí, namísto vyhláškou stanoveného schématu 3+1 lze nepochybně považovat za očkování, které vytvořilo potřebnou imunitu. Bylo by absurdní, aby děti očkované v zahraničí nebyly z tohoto důvodu vpuštěny do mateřské školy, nebo aby po nich bylo požadováno doočkování jedné zbytečné dávky. Totéž by ovšem mělo platit i o dětech očkovaných v ČR v tomto šetrnějším schématu na základě požadavku rodičů.

Podobně je to i s vakcínou proti dětským nemocem (MMR), kdy v cizině je rovněž běžné očkovat jen jednou dávkou, která vytvoří imunitu, namísto dvou dávek stanovených českým očkovacím kalendářem. Navíc je diskutabilní, zda je MMR vakcína nutná pro přístup do mateřské školy, když vyhláška o očkování nestanoví lhůtu pro její provedení, ani žádný předpis výslovně nestanoví, že by toto očkování mělo proběhnout ještě před přijetím do mateřské školy. Když rodiče legálně odloží toto očkování např. do věku 15 let dítěte, není důvod tuto situaci vnímat jako překážku pro přístup dítěte do mateřské školy. Někteří dětští lékaři chybějící lhůtu pro očkování proti dětským nemocem vykládají právě takto a vydávají potvrzení pro mateřskou školu o tom, že dítě je řádně očkováno, i když dítě nemá očkování proti dětským nemocem.

Rada zní: Pokud je dítě alespoň „rozočkováno“, argumentujte tím, že s velkou pravděpodobností má proti nákaze imunitu.

Ad 2) Kontraindikace

Jako trvalou kontraindikaci je nutné s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 (odst. 93 a násl.) brát i případy, kdy je zjištěn takový zdravotní stav dítěte, který brání podání očkovací látky. A to bez ohledu na to, zda je v potvrzení lékaře uveden termín „trvalá kontraindikace“. Může se jednat i o kontraindikaci dočasnou nebo v potvrzení lékaře slovo kontraindikace vůbec být nemusí, ale musí z něj vyplývat, že zdravotní stav dítěte brání podání očkovací látky. 

Potvrzení může vydat praktický lékař, ale i odborný lékař, např. kožní lékař, neurolog, imunolog. V praxi se rodiče setkávají s tím, že jim lékaři nechtějí kontraindikaci uznat a potvrdit, přestože zdravotní stav a vývoj dítěte není dobrý, dítě nebo jeho sourozenec měli nežádoucí reakci po očkování nebo je přinejmenším sporné, zda je pro toto konkrétní dítě očkování bezpečné. V takovém případě mohou rodiče školce předložit alespoň lékařské zprávy a důkazy, které vypovídají o nepříznivém zdravotním stavu a vývoji dítěte, který zakládá důvodné obavy rodičů z očkování dítěte. Ředitel školky pak může danou situaci v rámci správního uvážení posoudit jako zdravotní kontraindikaci a zákonný důvod pro výjimku z očkování.

Ze zákona přímo nevyplývá, že trvalou kontraindikaci musí potvrdit jen lékař, nebo jen lékař, který praktikuje oficiální medicínu v rámci systému zdravotního pojištění. Není tedy vyloučeno, aby rodiče oslovili některého z alternativních nebo celostních lékařů a požádali jej o potvrzení zdravotní kontraindikace. Byl zde sice pokus úředníků jednu takovou lékařku zastrašovat, ale neúspěšně, neboť lékařce žádný předpis nezakazuje na žádost svých klientů vydat potvrzení o čemkoliv, co jako vystudovaná lékařka podle svého nejlepšího přesvědčení zjistila a zhodnotila.

Není to sice obvyklý postup, ale rodiče mohou též napsat svoje čestné prohlášení, ve kterém uvedou, že má jejich dítě zdravotní kontraindikaci a podrobně rozvedou, v čem spočívá a že ze zdravotních důvodů rodiče nemohou přistoupit na další očkování. Prohlášení mohou doložit lékařskými zprávami o zdravotních problémech, kterými dítě trpělo, případně také oznámením nežádoucího účinku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud byly zdravotní problémy způsobeny po předchozí vakcinaci. Toto čestné prohlášení se v podstatě prolíná s žádostí o výjimku z důvodu ústavně chráněného práva dítěte na zdraví (viz dále).

Rada zní: Uveďte zdravotní důvody, které brání očkování, a doložte to všemi možnými doklady.

Ad 3) Výjimka z důvodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání

Úvodem k tomuto bodu odkazuji na článek MUDr. Vavrečky „Neočkované děti mají do mateřských školek vstup zakázán“, který se zabývá důvodností zákazu přístupu nekompletně očkovaných dětí do mateřské školy, ale také vtipně řeší otázku náboženských výjimek.

Možnost udělit výjimku z povinného očkování spojenou s nesankcionováním a nevynucováním očkování uznal Ústavní soud v roce 2011 (sp. zn. III. ÚS 449/06) a vycházel z toho, že v individuálním případě mohou převážit ústavně relevantní důvody, jako je právo na svobodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání.

Krajský soud v Hradci Králové dovodil, že „sankcionování“ může mít podobu i v nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). 

Krajský úřad Plzeňského kraje už takto rozhodl v odvolacím řízení o přijetí neočkovaného dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu ústavně zaručených práv. Odkázal nejen na ústavně zaručené právo rodičů na svobodu přesvědčení, víry a svědomí, ale vzal do úvahy i právo dítěte na vzdělání bez diskriminace a to, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste jeho potřeba předškolního vzdělávání (rozhodnutí ze dne 29. 5. 2014, sp. zn. ZN/878/ŠMS/14).

S ohledem na tato rozhodnutí mohou rodiče požádat ředitele mateřské školy, aby jim z důvodu jejich svědomí, myšlení nebo náboženského vyznání nebo z důvodu práva dítěte na zdraví byla udělena výjimka a jejich dítě bylo přijato, resp. nebylo vyloučeno z předškolního vzdělávání. Rodiče by v písemné žádosti měli co nejpodrobněji rozvést, proč je očkování v rozporu s jejich přesvědčením nebo v rozporu se zájmem jejich dítěte:

  • rozpor se svědomím – např. špatné zkušenosti s očkováním, které rodičům nedovolují očkovat nebo v očkování pokračovat, nesouhlas s testováním vakcín na zvířatech a použití zvířecích tkání při výrobě vakcín,
  • rozpor s myšlením a náboženským vyznáním – např. odkaz na Matku Země, budhismus apod., samotná argumentace, že očkování není dostatečně bezpečné a že rizika očkování mohou převažovat nad jeho přínosem, by dle současných názorů soudů neobstála, proto takovou argumentaci je třeba zvolit jako doplňkovou,
  • rozpor s právem dítěte na zdraví – částečně se prolíná se zdravotním kontraindikací – lze uplatnit v případě, kdy dítě nemá oficiálně uznanou kontraindikaci, ale rodiče jsou přesto přesvědčeni, že v případě jejich dítěte existují zdravotní důvody pro neočkování – např. zkušenost s nežádoucím účinkem očkování, genetická zátěž v rodině apod.

Ředitel na základě písemné žádosti může přistoupit k udělení výjimky, což znamená, že vydá sdělení, že žádosti rodičů vyhovuje s podrobným odůvodněním (vzor ke stažení). Ředitel tak bude mít ve školním spise podklad pro přijetí nebo nevyloučení částečně nebo zcela neočkovaného dítěte (písemnou žádost rodičů a svoje písemné sdělení k udělení výjimky) a bude tím za dnešní právní situace maximálně možně chráněn před hrozbou pokuty ze strany hygienické stanice za přijetí takového dítěte. Pokud bude hygienická stanice hrozit pokutou (což pravidelně dělá), ředitel se může bránit tím, že respektoval právní názor soudů a úřadů a práva dítěte a rodičů.

Pro ředitele školky je bezpečnější cesta udělit oficiálně zdůvodněnou výjimku z očkování než obcházet zákon tím, že přijme dítě, které má místo potvrzení o řádném očkování pouze potvrzení, že očkování bylo zahájeno nebo že má dítě individuální očkovací kalendář, aniž by byla zároveň potvrzena zdravotní kontraindikace očkování. Ředitel má zákonnou povinnost přijímat pouze řádně očkované děti a cokoliv jiného (až na zákonnou výjimku zjištěné imunity nebo kontraindikace) vypovídá o neznalosti a porušení zákona. Pokud ovšem nerespektování zákona bude zdůvodněno a „překonáno“ udělením výjimky zdokumentované ve spise, svědčí to naopak o tom, že ředitel zná právní úpravu i judikaturu soudů a že postupoval uvážlivě a profesionálně.

Na Ligu lidských práv se začaly obracet ředitelky mateřských škol i zástupci zřizovatelů a žádají o radu, jak přijmout částečně nebo zcela neočkované dítě k předškolnímu vzdělávání. Takže i ze strany samotných školek a jejich zřizovatelů je v řadě případů zájem o férový a nediskriminační přístup k rodinám běžný v západní Evropě. Rodiny také mohou využít toho, že na žádost o výjimku budou více slyšet soukromé školky, které mají zájem z důvodu placení školného přijmout každé dítě.

První mateřské škole, které se pokusí uložit hygienická stanice pokutu za přijetí nebo nevyloučení částečně nebo zcela neočkovaného dítěte, nabízí Liga lidských práv bezplatnou právní pomoc a zastupování. Je pravděpodobné, že hygienické stanice se budou snažit školky zastrašovat, už méně pravděpodobné je skutečné uložení pokuty, protože se tím hygienické stanice vystavují riziku, že se proti tomu budou školky bránit a soud dá školkám za pravdu. Pak by účinnost zastrašovacích praktik hygienických stanic rázem vzala za své.

Rodiče mohou ředitele školky k udělení výjimky také přesvědčit tím, že nabídnou podepsat prohlášení, že přebírají veškerou odpovědnost za následky způsobené tím, že jejich dítě není očkované, nebo že v případě rizika epidemie nemoci, proti které dítě není očkované, se zavazují dočasně pozastavit docházku dítěte do školky apod. Záleží na rodičích, k čemu jsou ochotni se zavázat výměnou za přijetí či nevyloučení jejich dítěte ze školky.

Rada zní: Požádejte o výjimku s pečlivým a podrobným odůvodněním.

Podejte opravné prostředky

Pokud rodiče neuspějí s návrhem, aby dítěti byla umožněna docházka do mateřské školy, mohou využít opravné prostředky. Šance na úspěch nemusí být malá.

Odvolání

Opravné prostředky lze využít jak v případě rozhodnutí o vyloučení dítěte (resp. o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona – z důvodu opakovaného narušování provozu mateřské školy), tak v případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu nesplnění podmínky očkování. Proti rozhodnutí ředitele školky lze podat odvolání k příslušnému krajskému úřadu (vzor ke stažení). Podáním odvolání proti vyloučení dítěte se odkládá právní moc napadeného rozhodnutí o vyloučení a nelze tedy ještě dítěti fakticky znemožnit přístup do mateřské školy až do pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu.

S odvoláním uspěla například rodina z Královéhradeckého kraje, která měla špatné zkušenosti s očkováním dítěte po hexavakcíně, proto už odmítala očkovat MMR vakcínu. Přestože ředitel školy stál na straně rodičů, pod nátlakem hygienické stanice a pod hrozbou pokuty rozhodl o ukončení předškolního vzdělávání u nekompletně očkovaného dítěte, které předtím bylo přijato a začalo do školky docházet. Odvolací orgán rozhodnutí ředitele zrušil a poukázal mimo jiné na to, že ředitel nezval do úvahy skutečnost, že lékařka doporučila docházku dítěte do mateřské školy v průběhu léčby a že u dítěte byla shledána krátkodobá kontraindikace.

Další úspěšný případ odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Plzeňském kraji je zmíněn výše.

Žaloba

V případě, že neuspějete s odvoláním, můžete podat proti rozhodnutí správní žalobu proti nezákonnému rozhodnutí k soudu. Bohužel řízení před soudy trvá dlouho (odhadem minimálně rok) a pravděpodobnost, že by soud okamžitě vyhověl žádosti o předběžné opatření, je nízká. Proto je nutné očekávat, že pokud soudy pravomocně rozhodnou ve Váš prospěch, bude to v době, kdy již předškolní docházka nebude aktuální.

Stížnost k ombudsmance

Proti vyloučení nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze podat stížnost pro diskriminaci k veřejné ochránkyni práv. Mohlo by se jednat o diskriminaci v přístupu k předškolnímu vzdělávání z důvodu zdravotního postižení (v případě, kdy nebyla bezdůvodně uznána zdravotní kontraindikace) nebo z důvodu náboženského vyznání, víry či světového názoru rodičů, které jim brání nechat dítě naočkovat. Ochránkyně se vyjádřila pro Ústavní soud, že podmínku očkování pro přístup k předškolnímu vzdělávání považuje za nepřiměřenou, diskriminační a protiústavní.

Rada zní: Využijte opravné prostředky proti vyloučení nebo nepřijetí dítěte, alespoň odvolání, které vás nic nestojí.

Pomohl vám tento právní návod? Podpořte Ligu lidských práv v boji za svobodu očkování

Liga nabízí bezplatné právní zastoupení školce, která jako první dostane pokutu od hygienické stanice za přijetí částečně nebo zcela neočkovaného dítěte na základě výjimky.

Liga radí rodičům na téma právo a očkování v on-line poradně www.ferovanemocnice.cz a vede strategické soudní spory k očkování (jeden případ je v současné době u Evropského soudu pro lidská práva, tři případy u Ústavního soudu). Lajkněte si Ligu lidských práv na facebooku. 

Co dál můžete dělat?

Oslovte své poslance, domluvte si schůzku a žádejte, aby při dalším projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví na konci května podpořili:

  • zavedení individuálního očkovacího plánu a odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování, možnost volby alternativní vakcíny, povinnost lékaře informovat o možnosti výběru očkovací látky a úhrada jiné vakcíny z veřejného zdravotního pojištění do výše úhrady standardní vakcíny, zrušení podmínky očkování pro přístup na zotavovací akce a do předškolních zařízení, zrušení sankcí pro organizátory zotavovacích akcí, mateřské školy a lékaře – pozměňovací návrhy č. 2256, 2030, 2028, předkladatelka Nina Nováková a Jan Farský (TOP09)
  • odstranění přílepku, kterým se zavádí očkování bez souhlasu (blíže viz můj článek) – pozměňovací návrh č. 2264, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU)
  • zrušení podmínky očkování k přístupu na zotavovací akce, razantní snížení sankcí – pozměňovací návrh č. 2037, předkladatel Josef Novotný (ČSSD)

Přihlaste se k odběru nového newsletteru k očkování, ať máte aktuální informace o tématu 

Zapojte se do činnosti sdružení Rozalio a sdílejte informace s dalšími lidmi