Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Porod a dříve vyslovené přání

Informované ženy, které chtějí v porodnici rodit přirozeně a v souladu s medicínou založenou na důkazech (a bez zbytečných, nadužívaných a škodlivých zásahů) a které po porodu chtějí nepřerušovaný kontakt s novorozencem, si často připravují písemné porodní přání. Na internetu a ve facebookových skupinách hledají rady, jak docílit toho, aby personál skutečně přání respektoval a dodržel. V reakci na to se objevují různé názory na interpretaci platné právní úpravy, proto jsem se rozhodla napsat tento článek a hlavně praktický návod pro tyto ženy a jejich partnery.

Úvodem bych chtěla napsat, že porodní plán/přání by vlastně vůbec nebylo potřeba, pokud by nemocniční personál dodržoval práva rodiček a jejich dětí a partnerů – zejména právo na svobodný a informovaný souhlas, na soukromí, na rodičovská práva a nepřerušovaný kontakt mezi matkou/rodiči a dítětem a na odbornou péči v souladu s aktuálními medicínskými poznatky atd. Zpracovávání porodního plánu není nic jiného než reakce na systematické porušování těchto práv a snaha rodičky tomu předejít. A to i s ohledem na to, že v českých porodnicích je péče poskytována neznámými lidmi a je otázkou štěstí nebo smůly, na koho zrovna rodička narazí.

Důležitost doprovodu

Na prvním místě chci zdůraznit, že ani sebelépe napsaný a předaný dokument nezajistí respektování přání rodičky, pokud s sebou nemá informovaný a asertivní doprovod, který zajistí respektování přání, a to i fyzicky. Příklad z praxe: Pokud si třeba rodička přeje, aby v případě, že nenastanou komplikace, měla u porodu jen jednu porodní asistentku, a do místnosti se začne cpát další nevyžádaný personál, žádný dokument nenahradí otce dítěte, který tyto nadbytečné lidi vyhodí z místnosti a zavře za nimi dveře, aby měla rodička klid na porod. Nebo v případě, že po porodu se personál bez zdravotního důvodu pokusí předčasně přerušit pupeční šňůru nebo odnést dítě pryč od matky, nic nenahradí přítomnou osobu, která tomu zabrání. K důraznému otci dítěte nebo k jiné osobě, která bude mít za úkol zajištění respektování přání rodičky, se velmi hodí vzít si s sebou k porodu odborného konzultanta – porodní asistentku nebo lékaře, kterým věříte a kteří vám poskytnou odborné rady a nezávisle zhodnotí rady nemocničního personálu a nutnost doporučovaných zákroků. Odbornice či odborník, kterým důvěřujete, vás také lépe podpoří ve fyziologickém porodu než cizí personál, který vás nezná.

Další radou, jak předejít nežádoucím škodlivým zásahům, zejména nadužívanému nástřihu hráze a riskantnímu tlačení na břicho rodičky, je nerodit v poloze vleže na zádech a odmítnout snahy personálu k zaujetí této polohy. Odmítnutím této polohy také předejdete možné tísni plodu, kterou tato nevhodná poloha může způsobit a tím skutečně vyvolat komplikaci, což personál zamlčuje. Předejít neopodstatněnému podávání medikace bez informovaného souhlasu rodičky lze odmítnutím „preventivního“ zavedení kanyly. I v těchto přáních vás může podpořit váš doprovod.

Co se týče doprovodu, který má dbát na prosazování přání rodičky, chtěla bych upozornit, že není vhodné tuto funkci očekávat od duly. Většina dul totiž vnímá své kompetence v psychické podpoře rodičky, a ne v zapojení se do konfliktu s nemocničním personálem.

Závaznost a nezávaznost přání

Ženy spekulují na internetu nad tím, co vše je potřeba, aby přání bylo pro personál „závazné“. Ověřený podpis rodičky? Nutnost podepsání dokumentu primářem? Založení do zdravotnické dokumentace? Velice Vám to usnadním – přání bude závazné a vynutitelné za splnění dvou podmínek: 1) Máte u porodu doprovod, který respektování přání vynutí, 2) Přání nejde proti právu již narozeného dítěte na neodkladnou péči nezbytnou k záchraně života nebo zamezení vážnému poškození zdraví. A vše ostatní je oproti těmto dvěma bodům celkem nepodstatné, přání nebo odmítnutí navrhovaného postupu totiž může být klidně i ústní. Takže hlavní důraz je potřeba klást na doprovod (nejlépe informovaného otce dítěte), který rodičku a novorozence bude bránit proti personálu a rutinním praktikám, které má personál tendenci protiprávně vykonávat bez ohledu na vůli ženy a rodičů dítěte.

Dříve vyslovené přání

Přesto ale existuje specifická právní úprava dříve vysloveného přání v zákoně o zdravotních službách, která stanoví podmínky pro písemné dříve vyslovené přání pacienta a upravuje situace, kdy nemusí být přání respektováno. Tuto úpravu ovšem nelze vytrhávat z kontextu právního řádu nesprávným výkladem, že jedině doslova a do písmene správně uplatněné dříve vyslovené přání je personál povinen respektovat a nic jiného. Naopak celý občanský zákoník je postaven na ochraně důstojnosti, svobody člověka a na jeho právu „brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny“, na ochraně duševní i tělesné integrity, jinými slovy – je postaven na tom, že každý rozhoduje o svém těle a životě (§ 3, § 91 a násl. obč. zák.). Podstatná je tedy vůle dotčeného člověka a tato vůle by měla být určitá a srozumitelná a vykládá se dle úmyslu jednajícího (§ 559 a násl. obč. zák.).

Rozdíl mezi dříve vysloveným přáním a porodním plánem

Uplatnění dříve vysloveného přání ve smyslu zákona má hlavně tu výhodu (např. oproti ústnímu sdělení přání při příjmu nebo písemnému porodnímu plánu), že působí psychologicky na personál tak, že bude mít obavu nerespektovat vyjádřené přání v domnění, že to má jiné právní důsledky než nerespektování ústního přání nebo „obyčejného“ porodního plánu. Přitom všechny formy vyjádření přání a vůle rodičky a odmítnutí určitého postupu personálu mají stejný právní důsledek – může jít o neoprávněný zásah do osobnostních práv rodičky, zejména do fyzické integrity, do soukromí, rodičovských práv apod. Odlišná může být pouze důkazní situace – ústně vyjádřené přání se může později dostat do roviny vašeho tvrzení proti tvrzení personálu na rozdíl od prokazatelného písemného přání (ať už ve formě dříve vysloveného přání nebo porodního plánu).

Žádný soud, který v ČR probíhal k otázce úkonů zdravotnického personálu bez souhlasu či proti vůli rodičky, zatím nedospěl k závěru, že k vyjádřené vůli rodičky nebylo potřeba přihlédnout, neboť byla vyjádřena neplatným způsobem tím, že nebyly dodrženy podmínky pro dříve vyslovené přání. Naopak soudy v těchto případech provedly dokazování ohledně toho, zda rodička určité přání vyjádřila či nikoliv. A pak provedly právní hodnocení, zda personál mohl jednat i proti vyjádřené vůli rodičky, ale to už je jiná otázka nad rámec tohoto článku.

Požadavky zákona na dříve vyslovené přání

V několika bodech vysvětlím, co znamená dříve vyslovené přání ve smyslu zákona o zdravotních službách a co o něm zákon říká (celé znění zákonného ustanovení najdete na konci článku).

Dříve vyslovené přání má za cíl pomoci pacientovi předem vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí pro případ, že se dostane do zdravotního stavu, ve kterém nebude moci tento souhlas nebo nesouhlas vyslovit. Tento institut byl zamýšlen zejména pro situace umírajících pacientů, pacientů s počínající demencí apod. Je otázkou, do jaké míry je porod zdravotním stavem, ve kterém žena není schopna vyslovit souhlas nebo nesouhlas. Rozhodně nelze rodičku z důvodu porodu brát za nesvéprávnou, ale na druhou stranu bolest a časová tíseň během porodu omezují možnost skutečně svobodného a informovaného souhlasu či nesouhlasu. Proto jsem přesvědčena, že institut dříve vysloveného přání se uplatní i v případě porodu, i když žena není nezpůsobilá se vyjádřit k navrhované péči.

Zákonnou podmínkou pro respektování dříve vysloveného přání je to, že bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to registrujícím praktickým lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž vyslovené přání souvisí. Dále se v zákoně uvádí, že přání musí mít písemnou formu, musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta a jeho součástí musí být uvedené písemné poučení lékaře. Tuto úpravu bych pracovně nazvala „ambulantní dříve vyslovené přání“.

Zákon ovšem v dalším textu upravuje i další formu dříve vysloveného přání, kterou bych nazvala jako „nemocniční dříve vyslovené přání“. Podle ní může pacient učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek. V tomto případě dle zákona neplatí ustanovení o „ambulantním dříve vysloveném přání“, které vyžaduje písemnou formu, ověření podpisu pacienta a písemné poučení ambulantního lékaře.

V případě porodu je tedy možné využít tohoto nemocničního přání bez poučení registrujícího nebo ošetřujícího lékaře, neboť se předpokládá poučení ze strany nemocnice. Ale také se předpokládá podpis zdravotnického pracovníka, který s pacientem přání probere. V případě porodnic lze ovšem s ohledem na jejich praxi očekávat obstrukce a snahu znemožnit rodičkám vyjádřit své dříve vyslovené přání, a tedy i nespolupráci při jeho projednání a podepsání. Jenže z účelu zákonné úpravy dříve vysloveného přání vyplývá, že přání nemůže být podmíněno souhlasem lékaře nebo zdravotnického zařízení. Podpis lékaře má tedy evidentně jiný účel – stvrzení, že porodní plán byl s pacientem prodiskutován a že se pacientovi dostalo poučení o možných důsledcích jeho rozhodnutí. Jak tedy nejlépe k předložení dříve vysloveného přání přistoupit? To se dozvíte dále.

Kdy personál nemusí dříve vyslovené přání respektovat?

Za splnění podmínek v zákoně je personál povinen dříve vyslovené přání respektovat, neboť na případ porodu nedopadá žádná z výjimek, kdy personál naopak dříve vyslovené přání respektovat nemusí nebo nesmí.

Konkrétně jde o tyto případy upravené zákonem: 1) došlo od vyslovení přání k takovému vývoji v medicíně, že lze předpokládat souhlas pacienta (u porodu nepřichází v úvahu, že by během několika měsíců došlo k podstatnému vývoji v medicíně), 2) přání nabádá k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti (jde jinými slovy o eutanazii, o tu rodičky zpravidla nežádají), 3) viz další odstavec, 4) pokud v době, kdy poskytovatel neměl přání k dispozici, byly započaty zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Zvlášť bych se ovšem ráda věnovala třetímu bodu, na základě kterého zdravotníci nemusí respektovat dříve vyslovené přání, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby. Vzhledem k tomu, že se zdravotníci velmi často a rádi staví do role „advokáta“ nenarozeného dítěte za účelem prosadit invazivní zásahy do fyzické integrity a svobody matky, je jasné, že budou mít tendenci tento bod zneužívat a vykládat v neprospěch rozhodovací autonomie matky a ve prospěch zásahů za účelem domnělého prospěchu plodu. Ovšem plod během těhotenství a probíhajícího porodu není „jinou osobou“ ve smyslu zákona, tou se stává až po narození – oddělením od těla matky. Zároveň upozorňuji, že existují i jiné právní názory, které zásahy do těla matky za účelem údajné záchrany plodu za určitých okolností připouští. Tato problematika by vydala na samostatný článek, tudíž toto téma uzavřu zopakováním již dříve uvedeného – žena potřebuje mít při porodu jako doprovod informovanou osobu, která fyzicky zabrání násilnému provádění zákroků na ženě a obecně čemukoliv, co si žena nepřeje. Za ohrožení plodu totiž v praxi zdravotníci považují i zcela fyziologický pokles ozev plodu v samotném závěru porodu a za záchranu plodu třeba i Kristellerovu expresi, tlačení na břicho ženy, praktiku bez prokázaného přínosu, ale s mnoha riziky pro ženu i plod. Pro případ vzniku skutečné komplikace při porodu je vhodné mít s sebou nezávislého odborného konzultanta, jak jsem již uvedla výše, což zabrání manipulacím ze strany nemocničního personálu.

Dále zákon uvádí, že dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty. Toto ustanovení podle mého názoru není možné vykládat tak, že rodiče nejsou oprávněni dát písemné pokyny ohledně péče o jejich dítě, naopak rodiče jako zákonní zástupci rozhodují o tom, jaká péče a jakým způsobem bude nezletilému poskytnuta s výjimkou neodkladné péče k záchraně života a zdraví (§ 38/4b zákona o zdravotních službách). Smyslem tohoto diskutabilního ustanovení je evidentně to, aby nezletilý, který není schopen plně pochopit důsledky svého rozhodnutí, nemohl odmítat potřebnou, zejména život zachraňující zdravotní péči (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 459/03, ve věci transfuze u nezletilého).

Co můžu dělat, pokud personál nebude respektovat mé přání?

Následně si můžete stěžovat nebo podat žalobu na ochranu osobnosti, ale toto jistě není vaším cílem. Navíc stížnostní orgány a soudy jsou proti svobodnému rozhodování rodiček zaujaté na základě své představy, že zdravotnický personál ví nejlépe, co je pro rodičku a její dítě nejlepší, a ignorují i důkazy v podobě statistik prokazujících poškozující nadužívání určitých zákroků. Takže v případě porušení vašich práv je cesta ke spravedlnosti trnitá. Vaším cílem (namísto právních tahanic) je jistě to, abyste vy i dítě vyvázly bez fyzické a psychické újmy, kterou rutinní nemocniční přístup způsobuje. Proto je nejlepší předejít nerespektování přání zejména přítomností informovaného doprovodu, odborného konzultanta a také porodem v jiné poloze než vleže na zádech a volbou vstřícné porodnice.

Vzkaz pro nemocniční personál

Předpokládám, že tento můj návod se dostane i k nemocničnímu personálu, který poskytuje rodičkám péči u porodu. A pro vás mám tento vzkaz: Pokud poskytujete profesionální péči v souladu s aktuálními medicínskými poznatky za současného respektování práv rodičky, dítěte, otce dítěte, pak v tomto textu není nic, co by se vás mělo dotknout, a vlastně je dříve vyslovené přání v takovém případě nadbytečné. Pokud vás ale můj text uráží, tak se spíš zamyslete nad sebou, vámi poskytovanou péčí a vaším přístupem. K zamyšlení doporučuji toto video:

Návod k uplatnění dříve vysloveného přání

Při písemném zpracování porodních přání doporučuji využít institutu dříve vysloveného přání, nikoliv snad proto, že by „obyčejný“ porodní plán neměl žádnou váhu a závaznost, ale proto, aby co nejvíce vzrostl pocit personálu, že bude problém přání nerespektovat. Zde je doporučený postup:

 • Vypracujte si v dostatečném předstihu před termínem porodu své porodní přání podle toho, co je konkrétně pro vás při porodu a po něm důležité a na základě konzultací s odborníky, kterým důvěřujete (porodní asistentka, lékař). Dokument pojmenujete dříve vyslovené přání, odkažte v něm na zákonnou úpravu a uveďte, že na jeho respektování trváte (viz vzor níže).
 • Pokud máte vstřícného gynekologa, požádejte jej, aby Vám do Vašeho přání napsal a podepsal stručné poučení o možných důsledcích vašeho rozhodnutí.
 • Svůj podpis na dříve vysloveném přání nechejte úředně ověřit (ověřování podpisu se provádí na každém Czechpointu na poště).
 • Dříve vyslovené přání pošlete doporučeně a s dodejkou vedení nemocnice, ve které plánujete rodit (kopii můžete poslat primáři, u kopie stačí e-mailem), a to s průvodním dopisem, ve kterém požádáte o písemné poučení v případě, že nemocnice považuje za nutné vás poučit, a ve kterém také požádáte, aby vám předem zaslali všechny formuláře a otázky, které požadují zodpovědět, vyplnit a podepsat při příjmu (viz vzor níže). Nezapomeňte uvést, že i přes poučení, na svém rozhodnutí trváte. V průvodním dopise můžete také požádat o ústní projednání dříve vysloveného přání, pokud máte odvahu si zažít pravděpodobně nepříjemnou a konfliktní situaci v těhotenství, jak si to již některé ženy zažily (v takovém případě doporučuji z ústního projednání pořídit nahrávku bez upozornění, na což máte právo).
 • K příjmu do porodnice přijďte s doprovodem, který je obeznámen s vaším dříve vysloveným přáním (nejlépe s partnerem a se zdravotníkem – porodní asistentkou).
 • Při příjmu znovu předložte kopii dříve vysloveného přání a zároveň do souhlasu s hospitalizací (což je dokument, který jako jediný musíte podepsat jako důkaz, že nejste hospitalizována nedobrovolně) napište, že předkládáte dříve vyslovené přání ve smyslu § 36 zákona o zdravotních službách a trváte na jeho respektování. Předložte vyplněné formuláře, které jste si doma již prostudovala a proškrtala v nich vše, s čím nesouhlasíte. Žádné nové formuláře již nepodepisujte, může se vám totiž stát, že vám personál podstrčí k podpisu souhlas s něčím, s čím souhlasit nechcete. Nyní už nezbývá než si za pomoci doprovodu a konzultanta vhodným, ale důrazným způsobem prosadit respektování dříve vysloveného přání a v případě potřebnosti nějakého zdravotního úkonu trvat na vyžádání si svobodného a informovaného souhlasu rodičky.

Vzor průvodního dopisu k vedení nemocnice:

Vážený pane řediteli,

plánuji porod na gynekologicko-porodnickém oddělení Vaší nemocnice, termín porodu mám xx. xx. xxxx. V příloze Vám posílám svoje písemné dříve vyslovené přání ve smyslu § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, na jehož respektování trvám. Svoje dříve vyslovené přání a svůj zdravotní stav jsem již konzultovala s odborníky z oboru zdravotnictví (porodní asistentka, lékař), kteří mě poučili o mém zdravotním stavu, o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích zdravotních výkonů a jejich alternativách. Také jsem se seznámila s aktuálními vědeckými poznatky ohledně normálního porodu. Na základě těchto poučení a poznatků a na základě svých preferencí a hodnot jsem si zpracovala přiložené dříve vyslovené přání. Pokud mě Vaše nemocnice chce rovněž poskytnout poučení, prosím, abyste tak učinili písemně. To ovšem nic nemění na tom, že trvám na respektování svého dříve vysloveného přání, na což mám právo, jak jsem si ověřila při konzultaci s právníkem. Žádám o založení mého dříve vysloveného přání do mojí zdravotnické dokumentace a zajištění, aby personál, který mi bude poskytovat zdravotní služby při mém porodu a po něm, byl s tímto dokumentem seznámen a měl jej k dispozici. Žádám o zaslání všech formulářů a otázek, které se vyžadují podepsat nebo zodpovědět při příjmu, předem. Při příjmu k porodu nebudu ve stavu, kdy budu schopná se plně soustředit na odpovídání otázek a čtení formulářů, proto je nebudu v tuto dobu podepisovat. Děkuji za spolupráci a zajištění respektování mého dříve vysloveného přání.

S pozdravem

Jana Nováková
nar. xx. xx. xxxx
bytem Evropská 12, Praha 110 00
e-mail: [email protected]

Vzor dříve vysloveného přání:

Dříve vyslovené přání v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb při mém porodu a po porodu v nemocnici xxx

Vzhledem k tomu, že při porodu budu v stavu, ve kterém si nebudu přát být vyrušována projednáváním souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí v otázkách, ke kterým mohu v předstihu vyjádřit svou vůli a preference v souladu s mými hodnotami a na základě zjištěných informací a poučení od odborníků, vyjadřuji tímto svoje dříve vyslovené přání ve smyslu § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pro poskytování zdravotních služeb v souvislosti s porodem s předpokládaným termínem xx. xx. xxxx, ke kterému se připojuje i otec dítěte v oblasti péče o dítě. Na respektování tohoto dříve vysloveného přání trvám:

 • Při porodu bude přítomen jako můj doprovod a zákonný zástupce dítěte můj partner xxx xxx. nar. xx. xx. xxxx, kterého tímto určuji jako osobu, která může být informována o mém zdravotním stavu, která může nahlížet do mé zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy nebo kopie a která může za mě vyslovit nesouhlas s poskytnutím zdravotním služeb ve smyslu § 34 odst. 7 zákona o zdravotních službách. Tím je myšleno to, že můj partner je obeznámen s mými přáními a je oprávněn za mě odmítnout nabízené zdravotní služby a komunikovat za mě s personálem, zejména ve chvílích, kdy si nebudu přát být rušena.
 • Při porodu bude přítomna soukromá porodní asistentka jako odborná konzultantka ve smyslu § 28 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách.
 • Pokud bude porod probíhat bez komplikace vyžadující zásah zdravotníků, přeji si s ohledem na zachování soukromí přítomnost pouze jedné porodní asistentky a nepřeji si přítomnost jakýchkoliv dalších neznámých osob včetně lékařů. Dětského lékaře k vyšetření novorozence si přeji přivolat až po vypuzení dítěte z těla a po přiložení na mé břicho.
 • Pokud nebude zjištěna komplikace vyžadující jiný postup, nepřeji si elektronické monitorování plodu, přeji si periodickou auskultaci s použitím stetoskopu nebo ultrazvukového Dopplerova přístroje.
 • Pokud nebude zjištěna komplikace vyžadující jiný postup, nepřeji si vaginální vyšetření častěji než každé dvě hodiny.
 • Pokud nebude zjištěna komplikace vyžadující jiný postup, nepřeji si žádný zásah do porodu, žádnou medikaci, ani její nabízení ze strany personálu. S jakýmkoliv úkonem, vyšetřením, zákrokem si nejprve přeji vyžádání si svobodného a informovaného souhlasu. Nepřeji si ani žádný fyzický kontakt ze strany personálu bez předchozího svobodného a informovaného souhlasu (např. protržení vaku blan, přestřižení pupečníku, tahání za pupečník, jakékoliv doteky a úchopy). Nepřeji si nástřih hráze, kromě případu nutnosti ukončit porod operativně pomocí kleští nebo vakuumextraktoru.
 • Pokud nebude zjištěna komplikace vyžadující jiný postup, nepřeji si žádné pokyny personálu ohledně tlačení, přeji si tlačit spontánně.
 • Nepřeji si polohu při vypuzení plodu vleže na zádech, přeji si jinou, vertikální polohu, kterou spontánně zaujmu.
 • Za žádných okolností si nepřeji žádnou formu tlaku na mé břicho ze strany personálu.
 • Nepřeji si preventivní rutinní zavedení intravenózní kanyly.
 • Přeji si volný příjem potravin a tekutin během porodu.
 • Nepřeji si odnesení a likvidaci placenty ze strany nemocnice, přeji si placentu odnést po porodu domů.
 • Pokud nebude u dítěte zjištěn zdravotní stav vyžadující neodkladnou péči při hospitalizaci, odcházíme s dítětem do domácí péče za asi 2 hodiny po porodu.
 • U dítěte si spolu s otcem dítěte přejeme po jeho narození okamžité přiložení na můj hrudník a vyšetření dětským lékařem na mém těle. Nepřejeme si okamžité přerušení pupečníku, přejeme si, aby byl přerušen až po dotepání, nejdříve za 5 minut po narození dítěte a po našem výslovném souhlasu. Pokud nebude zjištěna komplikace vyžadující jiný postup, nepřejeme si žádné další úkony na dítěti a separaci dítěte od matky, přejeme si vyžádání si svobodného a informovaného souhlasu s každým úkonem na dítěti. Přejeme si nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem.
 • V případě, že by bylo nutné porod ukončit císařským řezem, přejeme si za situace, kdy na straně dítěte nebude zjištěna komplikace vyžadující jiný postup, zachování nepřetržitého kontaktu s matkou nebo otcem dítěte. Nepřejeme si předání dítěte na novorozenecké oddělení, ani separaci dítěte od rodičů. V případě, že jako zákonní zástupci nebudeme schopni, byť i dočasně, osobně o dítě pečovat, svěřujeme na základě § 881 občanského zákoníku dítě k péči a dohledu a k nepřetržitému kontaktu sestře matky, paní xxx xxx.
 • Přeji si respektující přístup a komunikaci ze strany personálu, neutrální informování o průběhu porodu bez jakýchkoliv prvků manipulace, nátlaku a zastrašování. Přeji si oslovování mým jménem nebo příjmením (paní Jano, paní Nováková), nepřeji si oslovování maminko a podobným familiárním způsobem. Nepřeji si vyplňovat a podepisovat žádné dotazníky a formuláře informovaného souhlasu při příjmu kromě samotného souhlasu s hospitalizací. Žádám o jejich poskytnutí předem a vyplněné je předám při příjmu.

 

(úředně ověřený podpis)                                           (úředně ověřený podpis)

Jana Nováková                                                            Jan Novák
nar. xx. xx. xxxx                                                          nar. xx. xx. xxxx
bytem Evropská 12, Praha 110 00                           bytem Evropská 12, Praha 110 00

Právní úprava – § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Dříve vyslovené přání

(1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).

(2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

(3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2.

(4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.

(5) Dříve vyslovené přání

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,

c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,

d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

(6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.

Reklama