Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Nuda v Praze podruhé aneb strážníci mohou obtěžovat bez zákonného důvodu

Někteří čtenáři blogu mi psali, jak dopadla moje stížnost na pražské strážníky, kteří nutili odejít část poklidně se slunících postarších lidí ze zavedené nudapláže. Na začátku prázdnin mi odpověděl ředitel městské policie, že vlastně jeho strážníci mohou obtěžovat lidi, kteří se nedopouští žádného protiprávního jednání. Neuvěřitelné. Na jeho vyrozumění reaguji žádostí o přešetření způsobu vyřízení stížnosti k primátorovi.  

Zde najdete můj předchozí článek „Proč Městská policie v Praze šikanuje nudisty?“ s popisem případu a s obsahem stížnosti.

Zde najdete odpověď ředitele Městské policie hl. m. Prahy Eduarda Šustera, ve které uvádí, že strážníci věc neřešili jako přestupek, ale jako prověření telefonického oznámení občana a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Nevysvětluje ovšem, z čeho strážníci usoudili, že mohou opalující se lidi vykazovat, když k danému prostoru nebyla vydána žádná obecní vyhláška, která právě s ohledem na zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku může nahé opalování omezit či zakázat. Prostě strážníci se chovají jako nějací šerifové tenkrát na západě s neomezenými pravomocemi… Oni nepotřebují, aby občan páchal přestupek, oni proti němu mohou zasáhnout podle svého uvážení a své morálky. Ještěže máme tyto tolik potřebné ochránce mravnosti, díky kterým totálně nezpustneme…

Reklama

A zde ještě před stížností k primátorovi si dovoluji trochu mimotematicky se podělit o vzkaz prezidentovi.

 

 

Primátor hl. města Prahy

V Brně dne 21. 8. 2013

Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti

 

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás jako na nadřízený orgán ve smyslu § 175 odst. 7 správního řádu po podané stížnosti k vedení Městské policie hl. města Prahy, která dle mého názoru nebyla řádně vyřízena.

Na konci dubna jsem podala stížnost na jednání strážníků, kteří bez právního důvodu vykázali několik nudistů z místa, které je dlouhodobě zavedenou nudapláží. Tímto zásahem odrazovali i nás ostatní návštěvníky tohoto místa a vytvářeli zde napětí a obavy ze zásahu „mravnostní“ městské policie. Přitom k vykázání z místa nebyl žádný právní důvod, což vlastně i potvrdil šéf městské policie Eduard Šuster ve svém vyrozumění.

Jak jsem ve své stížnosti blíže rozvedla, ze strany nudistů se nejednalo o páchání přestupku vzbuzování veřejného pohoršení, neboť nebyly naplněny znaky tohoto přestupku dle judikatury. Nešlo ani o jiné protiprávní jednání či přestupek proti veřejnému pořádku, a tudíž k jakémukoliv řešení vzniklé situace ze strany strážníků nebyl právní důvod.

Ředitel městské policie toto nepopírá a sám přiznává, že nešlo o řešení přestupku, ale o řešení telefonátu občanů, kteří si stěžovali. Co je ovšem šokující, je to, že skutečnost, zda šlo ze strany nudistů o přestupek nebo ne, považuje za „bezpředmětnou“. Asi se nenacházíme v právním státě, když strážník přijde za občanem, který se nedopouští ničeho protiprávního, a začne mu „vysvětlovat“, co má či nemá dělat, a přiměje jej k jednání, které si dobrovolně nezvolil (obléct se a opustit místo). Již snad neplatí základní pravidlo, že „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“?

Nikdo nepopírá, že dané místo je veřejným prostranstvím, ale to není jediným kritériem pro právní posouzení, zda je na tomto místě lidská nahota přípustná resp. v souladu s právem či nikoliv. Ne na každém veřejném prostranství je automaticky lidská nahota zakázána, jak se mylně domnívá ředitel strážníků. Ta může být přestupkem buď jako jednání naplňující znaky přestupku vzbuzování veřejného pohoršení (což naplněno nebylo, jak vysvětluji ve stížnosti), nebo jako jednání v rozporu s obecní vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle § 10 zákona o obcích. Pokud obec nevydala žádnou vyhlášku zakazující v této lokalitě nahé opalování a koupání, které by zde mohlo narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ani nejsou naplněny znaky jiného přestupku, nemají strážníci oprávnění proti lidem jakkoli zasahovat a něco jim „vysvětlovat“. Jinak jde o bezdůvodnou a protiprávní šikanu.

Co se týče telefonátu a stížnosti občana na nudisty, rozhodně není pravda, že by se nazí lidé opalovali mezi dětmi a jinými lidmi. Místo, kde se nacházeli nudisté (viz mapka), je vzdálenostně značně odděleno jak od cyklostezky (asi 60 m), tak i od místa směrem na sever, kde se opalovali a koupali lidé v plavkách. Neškodilo by, kdyby se pan ředitel vydal přímo na místo podívat, než začne tvrdit vyložené nesmysly. 

Nudisté si nechtějí nic uzurpovat, jak naznačuje ředitel, ale chtějí mít také pár svých míst, kam se mohou v klidu vydat. V tomto duchu to spíš vypadá, že je to sama městská policie, která si uzurpuje svobodu jiných lidí. V poslední době se stále častěji objevují pochybnosti nad legitimitou ozbrojených sborů, které si říkají městská policie, a hlavně nad jejich kontrolou a ne/schopností vyvodit důsledky z excesů, kterých se pravidelně dopouští. Příklad ředitele Šustera, který údajně nepotřebuje zákonný důvod k obtěžování lidí ze strany strážníků, budiž toho dalším zářným příkladem. Tímto způsobem si městská policie důvěru lidí nezíská.

Žádám o důkladné prošetření své stížnosti na postup městské policie.

S pozdravem

Zuzana Candigliota